Skip to main content

TAAHHÜTNAME

“Kuluçka Programı” kapsamında değerlendirilmek üzere ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ  (“ACU”) ve ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ’NE(“TEKMER”) ön başvuru yaptığım iş fikrime ilişkin olarak;

 • Formda yer alan tüm bilgilerin doğru, tam ve eksiksiz olduğunu; eksik, yanlış ya da hatalı bilgi vermediğimi/vermeyeceğimi taahhüt ederim,
 • İş fikrimi, Kuluçka Programı kapsamında TEKMER personeli, ilgili değerlendirme kurulu ve diğer proje paydaşları ile paylaşacağımı taahhüt ederim.
 • Kuluçka Programında yer alan başvuru şartlarını sağladığımı taahhüt ederim,
 • Kuluçka Programı Çağrı …. Dönemi ……. yılı çağrısında duyurulan şartları sağladığımı taahhüt ederim,
 • İlgili programa ilişkin https://tekmer.acibadem.edu.tr/trhttps://tekmer.acibadem.edu.tr/tr adresinde yer alan mevzuat hakkında tam olarak bilgi sahibi olduğumu, söz konusu mevzuat hakkındaki gelişmeleri sıklıkla takip edeceğimi ve mevzuata uygun hareket edeceğimi,
 • Programın başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde, ACU ve TEKMER ile yapılan her türlü başvuru, iletişim ve yazışmalarda yer alan bilgi, belge ve dokümanların her türlü kayıp, ihlal, ifşa ve zararından ACU ve TEKMER’in sorumlu olmayacağını bildiğimi, bu nedenle ACU ve TEKMER’e karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı,
 • İş Fikrim ile ilgili bu başvurumun kamuya açık bir elektronik ortam olduğunu, bu nedenle her türlü ihlal ve girişime açık olduğunu bildiğimi, her türlü fikri ve sınai hak korumasının tarafımdan sağlanmasının gerektiğini bildiğimi, ACU ve TEKMER’in elektronik ortam koruması dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere bu konuda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili hiç bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ettiğimi,
 • Programın başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde TEKMER’nin, https://tekmer.acibadem.edu.tr/tr adresinden elektronik ortamda başvuru yaptığım iş planı ve tüm bilgiler ile ilgili verilen tüm bilgi ve belgelerde ihtilaf olması halinde, ACU ve TEKMER’in elektronik ortamdaki veri kayıtlarının esas alınacağını bildiğimi,
 • İş fikri ve 1. İle 2. aşama süresince hazırlayacağım iş planı ile ilgili TEKMER ve TEKMER’in görevlendirdiği kişilere verdiğim tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi verdiğimi ve vereceğimi, iş planı/proje faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen/görevlendirilecek personele ilişkin verilen eğitim bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu ve gerektiğinde TEKMER tarafından gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi,
 • İş fikrimin ve iş planımın değerlendirilmesinde TEKMER tarafından görevli personel ve panelistlerin etik ve her türlü ihlallerinden TEKMER’i sorumlu tutmayacağımı,
 • İş planı ve iş planının çıktılarıyla ilgili olarak basına yapılan açıklama ve kamuoyuna yönelik duyurularda iş planının TEKMER tarafından desteklendiğini belirteceğimi, bu hususu belirtirken  TEKMER’den yazılı izin almaksızın TEKMER ve  ACU dahil TEKMER’e ait kuruluşlardanherhangi birinin görselini (logo, marka vb.) kullanmayacağımı,
 • İşbu başvuru formunda yer alan bilgileri doldurmakla birlikte katılımına başvurduğunuz etkinlik/program boyunca ekibimiz ya da dışardan hizmet aldığımız kişiler tarafından çekilecek resim, video vb. görsel materyallerin reklam ve tanıtım amacıyla, etkinlik süresince alınan iletişim bilgilerinizin, duyuruların ve gelecek etkinliklerin, etkinlik materyallerinin tarafınıza iletilmesi amacıyla ACU ve TEKMER tarafından kullanılmasına izin vermektesiniz. Kayıt formunun ve içerdiği verilerin, istatistiki çalışmalar yapmak üzere ACU ve TEKMER tarafından T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK gibi paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasına onay vermektesiniz. ACU ve TEKMER, haberi olmadan üçüncü kişiler tarafından elde edilen ve kullanılan verilerden sorumlu değildir.
 • İşbu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamı hakkında ayrı ayrı ve bir bütün olarak bilgilendirildiğimi ve her bir madde ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığımın ve/veya ACU ve TEKMER tarafından, verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı olguların saptanması halinde, ACU ve TEKMER tarafından bu konuda alınacak tüm kararlara (bu programdan çıkarılmam dahil) uyacağımı ve uygulanacak yaptırımların tarafıma doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkânımın bulunmadığını kabul ve taahhüt ederim.

Ad Soyad:
Tarih:
İmza: